hàng không

Đề xuất nhiều quy định mới tại dự thảo Luật Đất đai
Ngoài các nội dung kế thừa Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới như, mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 213).