huyện Tiên Phước

Quảng Nam: Cần thêm cơ chế khuyến khích phát triển du lịch xanh
Sau hai năm triển khai, Quảng Nam là địa phương cấp tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh. Tuy nhiên vẫn còn thiếu cơ chế khuyến khích để lan tỏa.