huyện văn chấn

Yên Bái: Tích cực phân loại rác thải tại nguồn tại huyện Văn Chấn
Triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh, UBND huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện tự phân loại rác thải tại nguồn.