[Infographic] Những kết quả trong thực hiện ba đột phá chiến lược

Moitruong.net.vn

– Trong giai đoạn 2016- 2020, các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống của người dân.

Theo Tienphong