KCN sinh thái

Tỉnh Đồng Nai hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.