kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến phát triển bền vững
Thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra kế hoạch hành động. Trong đó, xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học; điều tra quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học.