Kết quả thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tuần thứ bảy (từ 07 – 14/10/2019)

Moitruong.net.vn

– Ngày 14/10, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã công bố kết quả tuần thứ bảy của cuộc thi.

Trong tuần thứ bảy (từ ngày 07 – 14/10/2019) của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội (MXH) VCNET đã có 248.175 lượt người tham gia; 126.643 người trả lời đúng cả tám câu hỏi; 62 tỉnh có người tham gia cuộc thi (năm tỉnh có số người tham gia đông nhất vẫn là Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An).

Đáp án câu hỏi tuần thứ bảy

Câu hỏi 1. Ngày 20/11/1953

Câu hỏi 2. Ngày 6/12/1953

Câu hỏi 3. Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954

Câu hỏi 4. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Câu hỏi 5. Tất cả các phương án

Câu hỏi 6: Từ 8/5/1954 đến 21/7/1954, tại

Câu hỏi 7: 9 năm

Câu hỏi 8: Đồng chí Lê Duẩn

Vũ Xuân Lợi, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là người đạt giải Nhất cuộc thi tuần thứ 7.

Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 20.423 (Thời gian tham gia: 22:39:41 ngày 07/10/2019 .

Vũ Xuân Lợi, Giải Nhất tuần thứ 7

Cuộc thi tuần thứ 8 bắt đầu từ 10h, 14-10-2019. Câu hỏi thi tuần này cụ thể như sau:

Câu 1. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (1/1959) đã xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là gì?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân.
B. Tiến hành con đường bạo động vũ trang.
C. Tiến hành khởi nghĩa từng phần.
D. Thực hiện đấu tranh chính trị.

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở đâu?

A. Thành lập Mặt trận Việt Minh.
B. Đọc Tuyên ngôn độc lập.
C. Lễ mừng Liên hiệp quốc gia.
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, tháng 1/1959 chỉ rõ: “Lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của…, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”. Dấu “…” trong lời khẳng định trên là gì?

A. Phong kiến và thực dân.
B. Thực dân và tay sai.
C. Đế quốc và phong kiến.
D. Đế quốc và bù nhìn.

Câu 4. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ mấy (khóa II) của Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên, đã xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam năm 1960?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 – Khóa II (3/1957).
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 – Khóa II (12/1957).
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 – Khóa II (11/1958).
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 – Khóa II (1/1959).

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc mấy câu thơ sau đây tại sự kiện nào? Ngày, tháng, năm nào?

“Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Ðảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng…”.

A. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1960).
B. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (5/1/1960).
C. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (2/3/1960).
D. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (2/9/1960).

Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng diễn ra ở đâu?

A. Tại Hải Phòng
B. Tại Việt Bắc
C. Tại Tuyên Quang
D. Tại Hà Nội

Câu 7. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã đề ra mấy nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 8. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân miền Nam, các lực lượng yêu nước và kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A. 10/12/1960, tại Bến Tre.
B. 12/02/1960, tại Long An.
C. 20/12/1961, tại Vĩnh Long.
D. 20/12/1960, tại Tây Ninh.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI