khu công nghiệp

Quảng Nam: Huyện Núi Thành đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường các khu - cụm công nghiệp
Với nhiều nỗ lực, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp - cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thời gian qua đạt được kết quả khả quan.