kiểm định

Đề xuất xe máy sẽ phải kiểm định khí thải như ô tô
Theo đề xuất tại dự thảo luật do Bộ Công an xây dựng, xe máy sẽ phải kiểm định về khí thải. Việc kiểm định được thực hiện tại các trạm kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.