kiến trúc nghệ thuật

Lập quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích chùa Hương
Việc lập quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử đặc biệt về văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan, đa dạng sinh học.