Lào

Ủy hội Mekong Quốc tế thông qua Hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới
Với mục tiêu giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và cộng đồng dọc theo tuyến đường thủy lớn nhất Đông Nam Á, Ban liên hợp điều hành Ủy hội sông Mekong (MRC) ngày 4/10 đã thông qua một văn kiện quan trọng, trong đó làm rõ các hướng dẫn về cách thiết kế các dự án thủy điện trên sông Mekong.