Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

Moitruong.net.vn

– Dự thảo 4 văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng XIII chính thức được công bố và lấy ý kiến nhân dân từ 20/10 – 10/11/2020.

Các văn kiện được đem ra lấy ý kiến gồm: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong đó dự thảo Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của Đại hội XIII.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: dangcongsan.vn.

Với dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, người dân được đề nghị góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của Việt Nam, dự thảo báo cáo chính trị xác định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN VN), Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2001 – 2025 đạt khoảng 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 – 5.000 USD.

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, thời gian công bố lấy ý kiến nhân dân với các văn kiện Đại hội XIII tiến hành từ 20/10 – 10/11/2020. Hình thức lấy ý kiến nhân dân là góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị, xã hội, các hội thảo khoa học, tọa đàm. Bên cạnh đó, người dân có mong muốn góp ý kiến cũng có thể gửi thư tới các cấp ủy Đảng các cấp, tới các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.

Việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân, theo hướng dẫn của Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Dân vận T.Ư sẽ tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp và gửi về Ban Chấp hành T.Ư thông qua Văn phòng T.Ư. Đối với ý kiến qua báo chí và thư, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và Ban Tuyên giáo T.Ư sẽ là đầu mối tổng hợp gửi về Ban Chấp hành T.Ư.

Hoàng Nhân