lịch sử

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Việt Nam đạt được qua 35 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập
“Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về "0" vào 2050 và tham gia nhiều sáng kiến, cam kết khác như: Cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu, Cam kết toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất...”