mốc son lịch sử

Ngày Quốc khánh 2/9: Mốc son hào hùng của dân tộc
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử oanh liệt hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.