Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Bản hùng ca bất diệt

Nguyên Lâm|19/08/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đã 77 năm (19/8/1945 - 19/8/2022) trôi qua Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta. Đó là một bước ngoặt chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng tháng 8/1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã xác lập và nâng cao vị trí quốc tế của dân tộc Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới. Cách mạng tháng 8/1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam kiểu mới còn khẳng định xu thế phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Dân tộc Việt Nam được giải phóng cũng là sự giải phóng những tiềm năng to lớn để phát triển, để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân tộc, dân chủ và giàu mạnh.

cach-mang-thang-tam.jpg
Mít tinh tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu

Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8/1945 không chỉ là thắng lợi của dân tộc Việt Nam mà còn là thắng lợi của các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là kết quả tất yếu của truyền thống yêu nước kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn thế kỷ, là thắng lợi của sự sáng tạo của trí tuệ và sức mạnh của Đảng, của dân tộc dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cách mạng tháng Tám 1945 để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý báu: Đó là bài học về khơi dậy và phát huy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, trên cơ sở đó xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện yêu cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bài học về củng cố căn cứ địa, xây dựng lực lượng cách mạng (bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ, tích cực chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa. Bài học về nắm chắc mọi diễn biến tình hình, trên cơ sở đó nhạy bén phát hiện thời cơ, kịp thời chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Bài học về không ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục phát huy cao độ tính sáng tạo, tính chủ động, tự lực, tự cường của quảng đại quần chúng và của cán bộ, đảng viên. Những bài học đó đã được Đảng ta chắt lọc, vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng về sau.

Phát huy tinh thần và những giá trị của cách mạng tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, chúng ta cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: Kiên định mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bài liên quan
  • Tuổi trẻ Kon Tum trồng 10.000 cây xanh ở khu căn cứ cách mạng
    Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với huyện Tu Mơ Rông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ra quân trồng cây thông ba lá tạo cảnh quan gắn với hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Bản hùng ca bất diệt