truyền thống yêu nước

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Bản hùng ca bất diệt
Đã 77 năm (19/8/1945 - 19/8/2022) trôi qua Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta. Đó là một bước ngoặt chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.