ngày nước thế giới năm 2023

Ngày nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi
Ngày nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường và vì nước ảnh hưởng đến tất cả chúng ta nên cần tất cả mọi người cùng hành động để thay đổi.