phân loại

Phân loại rác tại nguồn - Bài 5: Cần có lộ trình phù hợp
Việc Luật Bảo vệ môi trường 2020 bắt buộc phân loại rác tại nguồn thực hiện đồng bộ trên cả nước từ ngày 1/1/2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cả mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như vận hành triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, để công tác phân loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống cần phải có một lộ trình phù hợp.