quản lý đất đai

Sẽ bỏ quy định khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường
Nghị quyết 18-NQ/TW yêu cầu hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. Trong đó, Trung ương quyết định bỏ khung giá đất. Có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan xác định giá đất.