quản lý đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4 tổng cục
Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản không còn trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường.