quản lý nuôi chim yến

Kiên Giang: Thực hiện quy định tạm thời về quản lý nuôi chim Yến
Theo đó, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và thành phố, các tổ chức có liên quan cần nhanh chóng triển khai thực hiện Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được phê duyệt thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nhằm thống nhất về quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định đến tận cơ sở. Tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến theo đúng quy định của Trung ương và địa phương.