quỹ tổn thất và thiệt hại

COP27 đồng ý lập quỹ bồi thường thiệt hại từ các thảm họa khí hậu
Sau nhiều giờ thảo luận xuyên đêm căng thẳng, Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 đã thông qua một điều khoản quan trọng về việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" để giúp các nước đang phát triển bị thiệt hại do các thảm họa khí hậu như bão và lũ lụt gây ra.