sản xuất vụ Đông Xuân

Hải Dương chủ động tích nước đổ ải sản xuất vụ đông xuân 2023-2024
Để chuẩn bị lấy nước, trữ nước, đưa nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 đạt hiệu quả, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương chủ động lấy nước.