sông Cửu Long

Các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long chịu thách thức của biến đổi khí hậu và thiên tai đe dọa đến sự phát triển bền vững kinh tế và hệ thống đô thị của vùng.