Tây Nguyên

Các tỉnh Tây Nguyên chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ
Tại tỉnh Gia Lai, để chủ động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh đã yêu cầu các huyện xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ theo phương châm “4 tại chỗ”.