Thái Bình

Bình Thuận đặt mục tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 90% vào năm 2025
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025.