thành phố Hải Dương

Hải Dương: Đẩy mạnh triển khai Đề án Xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025
Những năm qua, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai.