thoát nước

Sớm hoàn thiện chính sách pháp luật để quản lý hiệu quả tài nguyên nước
Tài nguyên nước Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, cần có các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch để tiết kiệm và bảo tồn nguồn tài nguyên hữu hạn này.