tiết kiệm

Tiết kiệm, chống lãng phí năng lượng gắn với mục tiêu phát triển bền vững
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia.