tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Dù thay đổi hình thức, công tác tiếp dân vẫn được duy trì thường xuyên và đúng quy định
Phiên tiếp dân của lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Ninh được cố định vào một ngày cụ thể, nếu trùng ngày nghỉ hay ngày lễ sẽ được bố trí vào ngày làm việc tiếp theo. Khi dịch bệnh xảy ra, việc tiếp dân phải thay đổi từ trực tiếp sang gián tiếp song mọi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của người dân đều được giải quyết và có phản hồi.