Tổng bí thư

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Theo TTXVN, ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo về thông báo của Bộ Chính trị tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.