Tổng bí thư

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp này.