TP Hà Tiên

Kiên Giang: Bảo vệ môi trường trong công tác xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Kiên Giang mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.