Trường THCS Việt Nam – Angiêri: Công tác giảng dạy gắn liền với bảo vệ môi trường - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống