UBND quận Tây Hồ

Hà Nội đánh bắt bớt cá ở Hồ Tây để ngăn cá chết
Để giải quyết tình trạng cá chết ở hồ Tây, quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan đang thực hiện nhiều giải pháp trong đó có việc đánh bắt cá để giảm mật độ trong hồ nhất là loại rô phi.