UBND quận Tây Hồ

Hà Nội: Chính thức thành lập Ban Quản lý Hồ Tây
Ban Quản lý Hồ Tây được thành lập là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp việc cho UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) quản lý toàn diện, tập trung, thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận.