UNESCO

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới
Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu ủng hộ 121/171 phiếu hợp lệ.