Việt Nam xuất siêu

Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD trong 11 tháng năm 2023
Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 619,17 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 322,50 tỷ USD; nhập khẩu đạt 296,67 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 25,83 tỷ USD.