xã Bình Châu

Quảng Ngãi: Tìm ra nguyên nhân cá rô phi chết bất thường ở sông Châu Me Đông
Các mẫu quan trắc đều có thông số về PH, chất rắn lơ lửng, Amoni, Sắt, Nitrate, Phosphat nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, thông số oxy hòa tan (DO) thấp hơn quy chuẩn.