4 tại chỗ

Gia Lai: Phòng, chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ
Nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng cùng với lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra rừng, theo dõi và đốt trước có điều khiển thực bì để ngăn chặn cháy rừng từ xa.