91 năm ngành Tuyên giáo: Đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Moitruong.net.vn

– Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới.

91 năm – Những chặng đường vẻ vang

Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản Tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực tuyên giáo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

Ảnh minh họa: vov.vn

Truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo khởi đầu từ thời kỳ Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong thời kỳ này, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đã nêu cao phẩm chất và khí tiết người cộng sản, sẵn sàng hy sinh tính mạng, không sợ tù đầy tra tấn, bám sát phong trào cách mạng để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống thực dân, đế quốc; góp phần quan trọng thúc đẩy các cao trào cách mạng, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Cách mạng thành công, chính quyền còn non trẻ giữa vòng vây thù trong, giặc ngoài, nạn đói diễn ra gay gắt, ngân sách cạn kiệt, Đảng phải tạm thời rút vào hoạt động bí mật… Trong hoàn cảnh vận nước ngàn cân treo sợi tóc, những người làm công tác tuyên giáo tập hợp dưới lá cờ của Đảng, đứng đầu là nhà tư tưởng kiệt xuất Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền vận động nhân dân, bảo vệ chính quyền mới và tích cực chuẩn bị kháng chiến cứu nước. Công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu, góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam; tập hợp lực lượng, khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng. Sức mạnh tổng hợp to lớn đã được minh chứng bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (năm 1954).

Sau năm 1954, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc phát động và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước ở cả hai miền, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là những phong trào, với những khẩu hiệu rung động lòng người như: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Năm xung phong”, “Dũng sĩ diệt Mỹ-ngụy”, “Xuống đường đòi tự do, dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”… Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hoá bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay, công tác tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Thông qua hoạt động tuyên giáo, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức liên quan đến chiến lược quốc gia, như: Đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động; khoảng cách giàu nghèo; chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường; an toàn thực phẩm; năng lực cạnh tranh quốc gia, trình độ khoa học công nghệ; những vấn đề nảy sinh bất ngờ gây rủi ro, thiệt hại trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như: Thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường; các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; những vấn đề hạn chế trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội… từng bước được hóa giải, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cầm quyền của Ðảng trong điều kiện mới…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, chiều 15/11/2017. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Luôn đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Những năm gần đây, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều thành tựu, dấu ấn nổi bật. Công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngành tuyên giáo đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Toàn ngành đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng nhiều vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo, đồng thời phục vụ tích cực việc xây dựng, ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương để tháo gỡ khó khăn, bất cập cũng như những định hướng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyên giáo trong tình hình mới. Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống, công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chủ động triển khai, ngày càng nền nếp, bài bản. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch ngày càng hiệu quả.

Ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần, ý chí quyết tâm, sát cánh cùng các lực lượng của hệ thống chính trị làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về dịch Covid-19, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về phòng, chống dịch bệnh. Ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Để phát huy những thành quả đã đạt được, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thời gian tới, ngành tuyên giáo cần thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19.

Duy Minh