australia

Australia: Xử lý nước ô nhiễm sau vụ nổ hóa chất lớn ở Tây Melbourne
Sau vụ nổ tại một nhà máy hóa chất, dòng nước đã bị ô nhiễm do nỗ lực chống cháy và chất ô nhiễm trong tòa nhà. Đặc biệt trong đó có có một số hóa chất và hàng hóa nguy hiểm bị cháy chưa xác định được số lượng.