bản ghi nhớ

Phát triển vùng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn của cả nước
MTCS - Đẩy mạnh liên kết phát triển, xây dựng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về phát triển công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo của vùng và cả nước, là mục tiêu trọng tâm sau 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển của 3 tỉnh.