Bạn Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải Nhất tuần 14 cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Moitruong.net.vn

– Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng bạn Nguyễn Hồng Vĩnh, thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đoạt giải Nhất tuần thi thứ 14 (từ 25/11 – 02/12).

Trong tuần thi thứ 14, đã có 91.059 người tham gia thi với 232.682 lượt người thi, 18.172 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 14:

Tỉnh Hà Tĩnh

Số người tham gia: 12726

Số lượt tham gia: 42213

Thành phố Hồ Chí Minh

Số người tham gia: 12542

Số lượt tham gia: 20405

Thành phố Hà Nội

Số người tham gia: 6051

Số lượt tham gia: 18499

Tỉnh Nghệ An

Số người tham gia: 5828

Số lượt tham gia: 27335

Tỉnh Quảng Ninh

Số người tham gia: 3041

Số lượt tham gia: 4190

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số người tham gia: 2994

Số lượt tham gia: 3598

Tỉnh Lâm Đồng

Số người tham gia: 2904

Số lượt tham gia: 4334

Tỉnh Quảng Trị

Số người tham gia: 2034

Số lượt tham gia: 3099

Tỉnh Long An

Số người tham gia: 2004

Số lượt tham gia: 2491

Tỉnh Đồng Nai

Số người tham gia: 1983

Số lượt tham gia: 3196

Đáp án câu hỏi tuần 14:

Câu hỏi 1: B

Câu hỏi 2: C

Câu hỏi 3: D

Câu hỏi 4: A,B,C,D

Câu hỏi 5: B

Câu hỏi 6: B

Câu hỏi 7: A,B,C,D

Câu hỏi 8: D

Số người trả lời đúng: 18.172

Bạn  Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải nhất tuần 14

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Nguyễn Hồng Vĩnh

Thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.172

Thời gian tham gia: 27/11/2019 16:22:47

Giải Nhì: 

1. Vũ Thị Mai Hoa

Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.172

Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:14:23

2. Vũ Xuân Lợi

Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.173

Thời gian tham gia:: 27/11/2019 12:21:22

Giải Ba: 

1. Quản Việt Hà

Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.173

Thời gian tham gia: 27/11/2019 19:56:24

2. Lê Quyết Thắng

SN 52, đường Nguyễn Du, tổ 16 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.171
Thời gian tham gia:: 28/11/2019 13:11:39

3. Nguyễn Thị Linh

UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.173

Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:16:00

Giải Khuyến Khích: 

1. Nguyễn Đình An

Hội người khuyết tật tỉnh Hà Giang

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.173

Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:17:06

2. Nguyễn Bá Thanh

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.171

Thời gian tham gia: 29/11/2019 10:12:16

3. Nguyễn Thị Thuỷ

Trường Sĩ quan Chính trị – Thạch Hòa – Thạch Thất – Thành phố Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.171

Thời gian tham gia: 29/11/2019 10:24:11

4. Nguyễn Tuấn Hải

Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.171

Thời gian tham gia: 02/12/2019 07:19:28

5. Vũ Tố Quyên

phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.170

Thời gian tham gia: 25/11/2019 12:58:00

Câu hỏi tuần 15 (bắt đầu từ 10h ngày 2/12 đến 9h ngày 9/12/2019):

Câu 1: Mục tiêu tổng quát: “ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng khoảng gấp đôi so với năm 1990”, được xác định trong văn kiện nào của Đảng ta?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI

B. Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ VII

C. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Câu 2: Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VII

C. Đại hội lần thứ VIII

D. Đại hội lần thứ IX

Câu 3: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu lên những thành tựu nổi bật nào của đất nước sau 10 năm Đổi mới?

A. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc…

B. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập…

C. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn…

D. Nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành…

Câu 4: Đại hội nào của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (07/1996)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (04/2001)

Câu 5: Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra những định hướng nào về Văn hóa?

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội

C. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước

D. Củng cố, tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở

Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 1996 – 2000 đã đề ra mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9 – 10%

B. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8 – 10%

C. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 – 10%

D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6 – 10%

Câu 7: Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bạn cho biết Nghị quyết trên được ban hành năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1986

C. Năm 1987

D. Năm 1989

Câu 8: Cánh đồng hoang là một bộ phim nói về đề tài Chiến tranh Việt Nam đạt nhiều Giải thưởng: Bông sen vàng – Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải nam diễn viên – Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải quay phim – Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải đặc biệt – Liên Đoàn báo chí Điện ảnh Quốc tế (1980); Huy chương vàng – Liên hoan phim Quốc tế Moskva, 1981… Bạn hãy cho biết, ai là đạo diễn của bộ phim?

A. Lâm Tới

B. Thúy An

C. Nguyễn Hồng Sến

D. Hồng Bắc

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI