bảo tồn đa dạng sinh học

Đẩy mạnh quản lý tài nguyên thiên nhiên với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội thảo tổng kết năm 2022 dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (dự án BR). Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo dự án chủ trì cuộc họp.