bảo tồn đa dạng sinh học

Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương, tổ chức, các chuyên gia để xây dựng dự thảo báo cáo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.