bảo vệ môi trường làng nghề

Phú Thọ: Bảo tồn và phát triển làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường
Theo Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2022 - 2030 tỉnh Phú Thọ đề ra, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề đạt khoảng 10%/năm; thu nhập bình quân của lao động của các làng nghề tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2021; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.