bổ sung

Bổ sung quy định thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon quốc tế
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ có nhiều quy định nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính sẽ bổ sung quy định cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon.