chất lượng không khí

Nhiều điểm tại Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại
Chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức có hại cho sức khoẻ, theo số liệu quan trắc, có nhiều điểm ở mức đỏ (có hại), thậm chí có điểm ở mức nâu (nguy hiểm).