chất lượng không khí

Kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội
Kế hoạch quản lý chất lượng không khí thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 đã đưa ra 5 mục tiêu cần đạt được như: Tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn TP thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường không khí,...