Chi cho bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên hơn so với các lĩnh vực khác

Hà My|22/03/2023 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trả lời ý kiến cử tri về chi cho bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính cho biết, trong điều kiện ngân sách nhiều khó khăn và phải ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác, chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên hơn so với các lĩnh vực khác.

21-phi-bvmt.png
Chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong những năm qua luôn được ưu tiên hơn so với các lĩnh vực chi khác và năm sau cao hơn năm trước.

Cân đối chi NSNN cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong những năm qua luôn được bố trí ưu tiên hơn so với các lĩnh vực chi khác và năm sau cao hơn năm trước

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được ý kiến cử tri kiến nghị nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hợp lý theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư và chi trả, khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực tài chính đầu tư cho bảo vệ tài nguyên, môi trường, giảm gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo Bộ Tài chính, về nội dung "tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư và chi trả" không thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính trả lời về một số nội dung liên quan đến quản lý của Bộ Tài chính đối với nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, về nguồn lực chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, trong điều kiện NSNN còn nhiều khó khăn và phải ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác của đất nước; cân đối chi NSNN cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong những năm qua luôn được bố trí ưu tiên hơn so với các lĩnh vực chi khác và đã đảm bảo đúng quy định, năm sau cao hơn năm trước về số tuyệt đối.

Đồng thời, đảm bảo bố trí tối thiểu bằng 1% tổng chi NSNN cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường, theo Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các cơ chế chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhằm thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cho bảo vệ môi trường.

Đối với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, đẩy mạnh thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá) để làm giảm áp lực chi NSNN theo đúng tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Với chức trách nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương để đánh giá các tồn tại vướng mắc trong cơ chế chính sách về đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về "Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương" như sau:

Quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải, bao gồm: Điều tra, đánh giá, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường quy mô liên tỉnh, liên vùng; lập danh mục chất thải; xây dựng tiêu chí về công nghệ, kỹ thuật xử lý chất thải thuộc trách nhiệm của trung ương.

Xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường, bao gồm: Xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, gồm: khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất trong chiến tranh; khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; khu vực đất bị ô nhiễm khác thuộc trách nhiệm xử lý của trung ương; xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt sông, hồ liên tỉnh.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường, bao gồm: Mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương.

Kiểm tra, thanh tra, giám sát về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm của trung ương và theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm: Điều tra, khảo sát, đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; xác lập, thẩm định và công nhận di sản thiên nhiên; hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ môi trường các khu di sản thiên nhiên thuộc trách nhiệm của trung ương; xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu;

Truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm: Truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về bảo vệ môi trường; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức và trao giải thưởng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, bao gồm: Ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn; vốn đối ứng chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn viện trợ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường thuộc nhiệm vụ của trung ương theo quy định của pháp luật, bao gồm: Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường cấp quốc gia; hoạt động của Ban điều hành, Văn phòng thường trực về bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền quyết định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi cho bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên hơn so với các lĩnh vực khác