chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp Việt Nam cần thích nghi với việc chuyển đổi xanh
Quá trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững được xem là mục tiêu sống còn, xu thế tất yếu không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển của thế giới.