đơn giá

Lấy ý kiến về quy định kỹ thuật và đơn giá thu gom, xử lý CTR sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nhiều phương án để các địa phương lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thứ cấp phát sinh như nước rỉ rác, khí thải từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt... được lồng ghép vào định mức kinh tế kỹ thuật của cơ sở xử lý.
  • Đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên nước
    Cụ thể, đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên nước gồm: đơn giá quan trắc mực nước bằng hệ thống bậc cọc hoặc thủy chí (dùng cho nước mặt); đơn giá quan trắc lưu lượng bằng lưu tốc kế (dùng cho nước mặt); đơn giá quan trắc mực nước bằng dây đo điện xách tay (dùng cho nước dưới đất); đơn giá quan trắc mực nước bằng máy tự ghi bán tự động (dùng cho nước dưới đất) và đơn giá bơm thau rửa công trình quan trắc (dùng cho nước dưới đất).