Đồng bằng sông Cửu Long

Lũ tháng 7 ở Đồng bằng sông Cửu Long không ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa
Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa lũ 2024. Dự báo lũ tháng 7 ở mức thấp và hầu như không ảnh hưởng tới lúa vụ hè thu và thu đông.