EVN

Bộ Công Thương đề nghị EVN và địa phương triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp
Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương có trách nhiệm theo dõi, quản lý danh sách khách hàng sử dụng điện lớn thuộc phạm vi quản lý thực hiện mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng theo quy định.